0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

پرسش های چهارگزینه ای فارسی 1 پایه دهم کدمحصول : 22481

md1623558907
وضعیت محصول :
قابل تهیه
780,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
800 g
+
غلامی- محی الدین- دهقانی- پذیره
خیلی سبز
رحلی
9786004121415
307
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب پرسش های چهارگزینه ای فارسی 1 پایه دهم

  • سوال 

 

معنی «خشت» در کدام بیت متفاوت با سایر ابیات است؟

الف) من همی بینم بهشت اند بهشت          تو چه می بینی به غیر از خاک و خشت

ب)سر تسلیم من و خشت در میکده ها          مدعی گرنکند فهم سخن گو سر و خشت

ج) یکی باره افکند زین گونه پی          ز سنگ و زخشت و زچوب و ز نی

د) تیغ او را با قضا و تیر او را با قدر          دست او با سپهر و خشت او را با شهاب

 

در میان گروه وازه های زیر به ترتیب، چند گروه واژه مترادف و چند گروه واژه متضاد یکدیگرند؟

(سخره و ریشخند) – (رفیع و تناور) – (کفیل و ضامن) – (اوج و حضیض) – (ظلم و خوف) – (رشک و غبطه) – (عمارت و ویرانی) – (عامل و والی) – (معیار و میزان ) – (اصالت و نجابت)

الف) شش و دو          ب) هفت و دو          ج) شش و سه          د) هفت و سه

 

در کدام عبارت غلط املایی دیده میشود؟

الف) در بعضی از امثال دلیل است که به هر آواز بلند و جثه قوی التفات نشاید نمود.

ب) ماهی را از قعر آب به فراز میآرد و مرغ را از اوج هوا به حظیظ میکشد.

ج) مرد با عزم و حزم آن است که او را به رای روشن خویش به دل یکی بود با جمعیت و آرزوی محال را بنشاند.

د)مرا قضای آسمانی در این ورطه کشید و کسانی که به قدر و منزلت از من پیش ترندف با تقدیر آسمانی مقاومت نمیتوانند پیوست.

 

در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟

« در سه فرسنگی شهر آبگیری دیدم عظیم که آب ها که از کوه فرود آید در آن جا جمع شود و آن را راه ساخته اند که به جامع شه رود. در همه سرا ها حوض های اب باشد از آب باران و گرمابه ها و هرچه باشد همه از آب باران باشد، شهری به غایت زیبا با بناهای مامور از سنگ خاره که هرگز محتاج امارت نباشد.»

الف) دو          ب) سه          ج) یک          د) چهار

 

در کدام گزینه «وجه شبه» ذکر شده است؟

الف) بگذشت بر آب چشم همچون جویم          پنداشت کزو مرحمتی جویم

ب) ترسم که بینی رخ همچون قمرت          کس بازنیاید دگر اندر نظرت

ج) تار و پودش راز کین توزی همی خواهد سوخت          هرکه همچون شمع ، بزم دیگران روشن کند

د)دیگر نبات را نخرد مشتری به هیچ           یک بار اگر تبسم همچون شکر کنی

 

 

برای تهیه کتاب پرسمان فارسی دهم کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران