0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

علوم و فنون ادبی 11 کدمحصول : 37225

md1623558823
وضعیت محصول :
قابل تهیه
290,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
490 g
+
معصومه سلیمی
مشاوران آموزش
رحلی
9786002180988
172
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب  علوم و فنون ادبی 11

  • سوال 

1- همه ی بیت ها زیر به استثنای بیت ......... وزن دوری دارند .

الف) ای پادشه خوبان ، داد از غم تنهایی                                                 دل بی تو به جان آمده ، وقت است که باز آیی

ب ) سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد                                   دلبر که در کف او موم است سنگ خارا

ج ) شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت                                       فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت

د ) صبح بر آمد ز کوه چون مه نخشب ز چاه                                            ماه بر آمد به صبح چون دم ماهی ز آب

 

2-وزن بیت زیر چیست ؟

« اگر چه زهرخ شیر است آب وادی عشق                                          ز ادحام جگر تشنگان در او جا نیست .»

الف) مفاعلن فعلات مفاعلن فعل                                                    ب ) مفاعلن فعلات مفاعلن فاعلن

ج ) مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لن                                                     د ) مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

 

3-براساس بیت زیر گزینه اشتباه را مشخص کنید .

« چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان / چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان »

الف) دیوار امت : اضافه تشبیهی                                              ب ) بیت اسلوب معادله دارد .

ج ) بیت تلمیح دارد.                                                                   د) شاعر سلمان ساوجی است.

 

4- محتوای تاریخ جهانگشای اثر عطاملک جوینی در شرح کدام مورد نیست ؟

الف) ظهور چنگیز خان و احوال فتوحات او

ب ) ثبت و ضبط وقایع و کشور گشایی ایلخانین

ج ) تاریخ خوارزمشاهیان

د ) فتح قلعه های اسماعیلیه و حکومت جانشینان حسن صباح

 

5- کدام یک از ویژگی های فکری دوره عراقی نیست ؟

الف ) رواج تصرف                                                         ب) دنیا گرایی

ج ) اعتقاد به قضا و قدر                                                 د ) توجه به امور اخروی

 

6- کلیله و دمنه را به نثر ساده زمان خود بازگرداند و آن را .............نامید.

الف ) ملاحسین واعظ - کلیله و دمنه بهرام شاهی

ب ) نصر الله منشی - کلیله و دمنه بهرام شاهی

ج ) نصر الله منشی - انوار سهیلی

د ) ملا حسین واعظ -  انوار سهیلی

 

برای تهیه کتاب جامعه شناسی پایه 11 کلیک نمایید.

نظرات کاربران