0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

پرسمان زیست یازدهم کدمحصول : 106

md1623558789
وضعیت محصول :
قابل تهیه
460,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
800 g
+
علی اکبر ظهری
گاج
رحلی
9786003596962
302
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب پرسمان زیست یازدهم 

  • علت وجود اختلاف پتانسیل در دو سوی غشا

پیام های عصبی در اثر مقدار یون ها در دو سوی غشایی یاخته عصبی به وجود می آید. از آن جا که مقدار یون ها در دوسوی عشای یاخته های عصبی یکسان نیست،  در دو سوی غشای یاخته عصبی ، بار الکتریکی متفاوت است و در نتیجه بین دو سوی آن ، اختلاف پتانسیل الکتریکی وجود دارد.

نحوه اندازه گیری اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو سوی غشا:

دو میکروالکترود، یکی درون یاخته و دیگری را در بیرون قرار میدهند. اختلاف پتانسیل دو طرف غشا اندازه گیری میشود. جهت ثبت، بهتر است اختلاف پتانسیل توسط یک تقویت کننده ،  ابتدا تقویت شودو سپس توسط میکروولت سنج بسیار حساس ثبت گردد.

  • پتانسیل آرامش

وقتی یاخته عصبی فعالیت ندارد، در دو سوی غشای آن اختلف پتانسیلی در حدود منفی 70 میلی ولت برقرار است. این اختلاف پتانسیل را پتانسیل آرامش گویند.

توضیح مطلب: همیشه، مقدار یون های سدیم در بیرون از غشای یک یاخته عصبی زنده ، بیش تر از داخل آن است و در مقابل مقدار یون های پتاسیم در درون یاخته ، بیش تر از بیرون آن است. در غشای یاخته های عصبی ، انواعی از مولکول های پروتئینی وجود دارند که به عبور یون های سدیم و پتاسیم از غشا کمک میکنند. یکی از این پروتئین ها کانال ها نشتی(سدیمی و پتاسیمی) هستند که یون ها میتوانند از آن ها به روش انتشار تسهیل شده عبور کنند.

یون های سدیم دوست دارند وارد یاخته شوند و یون های پتاسیم دوست دارند از یاخته خارج شوند( طبق اصل انتشار)

  • علت پتانسیل آرامش

پتانسیل آرامش به دو دلیل اتفاق می افتد:

آ) نفوذ پذیری غشای یاخته عصبی نیست به یون ها پتاسیم بیشتر است. به عبارت دیگر تعداد یون های پتاسیمی که از یاخته خارج میشوند، بیشتر از تعداد یون های سدیمی است که وارد یاخته میشوند؛ پس درون یاخته نسبت به برون منفی تر می شوند.

ب) پمپ سدیم – پتاسیم: پروتئینی دیگر که در غشای یاخته وجود دارد، این پمپ است که در هر بار فعالیت خود سه یون سدیم را از یاخته عصبی خارج و دو یون پتاسیم را وارد میکند(برخلاف شیب غلظلت )؛ پس دوباره داخل نسبت به خارج منفی تر میشود.

نتیجه گیری: دو عامل که ذکر کردیم، در نهایت باعث میشود که اختلاف پتانسیل یاخته عصبی در حالت آرامش حدود -70 میلی وات شود. یعنی داخل یاخته نسبت به بیرون تعداد یون های مثبت کم تری دارد. به عبارت دیگر داخل یاخته نسبت به بیرون منفی تر است.

پتامسیل عمل:

تعریف: تغییر ناگهانی و شدید بین دو سوی غشای یاخته عصبی.

توضیح مطلب: طی این تغییر، در زمان بسیار کوتاهی پتانسیل داخل یاخته نسبت به خارج ن مثبت تر میشود و بلافاصله به حالت اول ( آرامش) بر میگردد. یعنی مجددا داخل یاخته نسبت به خارج آن منفی تر میشود.

نحوه ایجاد پتانسیل عمل:

در غشای یاخته عصبی، پروتئین های کانالی به نام کانال های دریچه دار سدیمی و کانال های دریچه دار پتاسیمی وجود دارند که با تحریک یاخته عصبی باز میشوند و یون ها از آن عبور میکنند. 

 

برای تهیه کتاب پرسمان فیزیک یازدهم تجربی کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران