0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

مجموعه سوالات مسابقات جهانی ریاضی IMC کدمحصول : 36800

md162355313
وضعیت محصول :
قابل تهیه
200,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
500 g
+
نیره باقری
پیشتاز دانش
وزیری
9786006809342
280
توضیحات این محصول

نمونه ای از سوال های کتاب مجموعه سوالات مسابقات جهانی ریاضی IMC

  • آزمون فردی 2006

خانه های یک خیابان طوری قرار گرفته اند که هر خانه دقیقا رو به روی خانه دیگری قرار دارد. خانه های یک طرف خیابان از ابتدا تا انتها با اعداد 1 ، 2 ، 3 و ... شماره گذاری شده اند و شماره های خانه طرف دیگر خیابان از انتهای خیابابن تا ابتدای آن یکی یکی کم میشود. اگر خانه شماره 37 مقابل خانه ی شماره 64 قرار گیرد، در این خیابان مجموعا چند خانه جود دارد؟

  • پاسخ 

با توجه به مسئله بالا و اعداد داده شده برای شماره گذاری خانه ها در این خیابان مجموعا 100 خانه وجود دارد.

  • آزمون گروهی 2014

دنبالی ای از اعداد 2014 عدد دو رقمی وجود دارد که هر کدام از مضرب 19 یا 23 است و رقم دهگان هر عدد در این دنباله به غیر از عدد اول برابر با یکان عدد قبلی دنباله است. اگر آخرین عدد دنباله 23 باشد، اولین عدد دنباله را بیاورید.

  • پاسخ

عددهای دو رقمی مضرب 19 و 23، عددهای 19 ، 23 ، 38 ، 46 ، 57 ، 69 ،76 ، 92 و 95 هستند. دنباله شامل اعداد 57 ، 76 ، 69 و 95 باید به صورت متناوب تکرار شوند. چون یکان هیچ دام از اعداد ذکر شده، 1 و 4 نیستند. بابراین دو عدد 19 و 46 فقط می توانند در ابتدای دنباله قرار گیرند و چون عدد آخر این دنباله 23 استپس عئئ قبل از آن یعنی 2012 امین عدد فقط می تواند 92 باشد. عدد 38 در ابتدای دنباله نمی تواند قرار گیرد زیرا رقم دهگان هیچ یک از اعداد فوق برابر 8 نیست. پس فقط می تواند به عنوان آخرین عدد این دنباله باشد که آن هم امکان پذیر نیست زیرا با فرض سوال 23 آخرین عدد است.

برای مشاهده و تهیه کتاب ریاضی IMC کلیک کنید.

 

نظرات کاربران