0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

هزار تست زیست شناسی جامع کدمحصول : 39222

md772
وضعیت محصول :
قابل تهیه
850,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
980 g
+
علی محمد عمارلو - میعاد مختاری
دریافت
رحلی
9786226773102
372
توضیحات این محصول

نمونه ای از پرسش های کتاب هزار تست زیست شناسی جامع 

  •  سوال

  کدام گزینه با توجه به ویژگی‌های همه جانداران که می‌توانند از الکترونهای نوعی ماده غیر آلی برای ساختن ماده آلی استفاده کنند جمله زیر را به طور صحیح تکمیل می‌کنند؟

«همه .....................»

الف) رناهایی که به رشته پلی پیتیدی در حال ساخت اتصال دارند پس از رونویسی دچار تغییراتی می شوند

ب) رناهایی که از طریق کدون های خود با انتی کدون ارتباط برقرار می کنند از روی یک ژن حاصل شدند

ج) آنزیم های تازه ساخته شده در انتهای امینی خود آمینو اسید متیونین دارند

د) فتوسیستم های واقع در غشاء آنها الکترون های خود را وارد زنجیره انتقال الکترون می کنند

 

چند عبارت زیر در رابطه با فن آوری زیستی در کشاورزی برای ایجاد گیاهان مقاوم به حشرات صحیح است؟

الف) ابتدا توسط آنزیم برش دهنده ژل مربوط به نوعی سم را ژنوم نوعی باکتری خاکزی جداسازی می کنند.

ب) ابتدا توسط آنزیم برش دهنده ژن مربوط به نوعی سم را از ژنوم نوعی باکتری خاکستری جداسازی می کنند

ج) ژن مربوط به سمت درون یاخته های گیاه تراژن می‌شود و تولید پروتئین‌های می‌کند که حشره در اثر خوردن آنها از بین میرود.

د) با جداسازی سم از باکتری ها و تزریق آن به غوزه های پنبه نیاز به سم پاشی مزرعه کاهش می یابد

الف) ۱                                                      ب) ۲                                                      ج) ۳                                                      د) ۴

 

کدام گزینه در ارتباط با نور گیاه گلدان که برگ های رویانی دانه آن برای مدت کوتاهی فتوسنتز می‌کنند صحیح است؟

الف) در ساختار نخستین ساقه استوانه آوندی با پارانشیم شده است و دسته آوندها به صورت دوایر متحد و مرکز قرار دارند

ب) بلافاصله بعد از تشکیل رویان و مصرف سریع مواد غذایی ذخیره شده در لپه ها دانه رست به وجود می‌آید

ج) در ساختار نخستین ریشه مرکزی ترین یاخته های استوانه های آوندی آوندهای چوبی قطور تر با دیوراه راه غیر یکنواخت لیگنینی قرار دارند.

د) لقاح مضاعف دارند و هر دو اسپرم تولید شده در لوله گرده در داخل تخمک یاخته تخم زا آمیزش می دهند

 

 

برای تهیه کتاب زیست شناسی دهم سه بعدی کلیک کنید.

نظرات کاربران