0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

شاهکار ریاضی نهم کدمحصول : 33264

app253
وضعیت محصول :
قابل تهیه
550,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
530 g
+
علی اصغر حیدری - مجتبی عارف نسب
کلاغ سپید
رحلی
9786226174107
208
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب شاهکار ریاضی نهم 

  • از متن کتاب

رسم خطی که معادله آن داده شده است : 

برای رسم هر خط کافی است مختصات دو نقطه از آن را مشخص کنیم ، سپس آن دو نقطه را در محور مختصات نمایش دهیم و به همدیگر وصل کنیم و در آخر از دو طرف امتداد دهیم . برای تعیین مختصات دو نقطه کافی است دو عدد دلخواه را انتخاب کنیم و به جای طول نقاط درمعادله خط قرار دهیم . 

به این ترتیب عرض آن نقاط مشخص می شود . 

 

1- درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید . 

 الف) دو شکل هم نهشت حتما متشابه اند . 

ب) دومثلث متساوی الاضلاع دلخواه متشابه هستند . 

ج ) هر دو مثلث متساوی الساقین با هم متشابه هستند . 

د ) دو مربع دلخواه با هممتشابه هستند.

ه ) هر دو مستطیل دلخواه متشابه اند. 

و ) دو لوزی دلخواه همواره متشابه هستند . 

 

2- هر یک از جمله های زیر را با عبارت مناسب کامل کنید . 

الف) به دلیل آوردن و استفاده از دانسته های قبلی برای معلوم کردن موضوعی که در ابتدا مجهول بوده است .......................... می گوییم . 

ب) نسبت تشابه در دو مثلث زیر برابر ................... است . 

ج ) به نسبت دو ضلع متناظر در دو شکل متشابه ...................... می گویند . 

د ) در دو چند ضلعی متشابه اضلاع به یک ..................... تغییر می کنند . 

 

3- یک سکه و یک تاس را هم زمان پرتاب می کنیم .

الف) تعداد حالت های ممکن را بنویسید . 

ب) احتمال اینکه سکه رو و تاس عدد فرد بیاید ، چقدر است ؟

ج ) احتمال اینکه تاس عدد اول و سکه رو بیاید ، چقدر است ؟

 

برای تهیه کتاب شاهکار فارسی نهم کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران