0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

شاهکار فارسی هفتم کدمحصول : 196

app183
وضعیت محصول :
قابل تهیه
490,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
410 g
+
طاهره صادقی
کلاغ سپید
رحلی
9786003595545
168
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب شاهکار فارسی هفتم 

 

1- آرایه نوشته شده در کنار کدام گزینه درست است ؟

الف ) چه نماز باشد آنن را که تو در خیال باشی                                             تو صنم ( بت ) نمی گذاری که مرا نماز باشد ( تشبیه ) 

ب ) تو نه مثل آفتابی که حضور و غیب افتد                                                   دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی ( تضاد ) 

ج ) ز دشمن جهان سر به سر پاک کرد                                                        به رزم اندرون نیستش هم نبرد ( تکرار ) 

د ) دل می رود ز دستم ، صاحبدلان خدا را                                                   دردا که راز پنهان خواهد آشکارا ( تشبیه ) 

 

2- شخص و شمار کدام فعل ، درست نوشته شده است ؟ 

الف) خواندیم ( سوم شخص جمع )                                                            ب) می روید ( اول شخص مفرد ) 

ج ) شنیدند ( دوم شخص جمع )                                                                د ) خریدی ( دوم شخص مفرد ) 

 

3- در کدام گزینه ضمیر گسسته دوم شخص مفرد دیده می شود ؟ 

الف ) یک بار تند خویی و سخن درشت از او ندیدم.                                        ب ) در بیشتر اوقات ، چشم هایش را به زمین می دوخت .

ج ) ای بابا ، دلت خوشه ، کتاب بنویسی که چی بشه ؟                                 د ) چه غلطی کردیم تو را آوردیم . 

 

4- معنی کلمه های « گله ، تقصیر ، خجل ، قیاس » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟ 

الف ) گروه ، سهل انگاری ، شرمندگی ، مقایسه                                        ب ) جمع ، اشتباه ، آشفته ، مقایسه 

ج ) شکایت ، کوتاهی ، شرمنده ، مقایسه کردن                                         د ) شکایت ، اشتباه عمدی ، شرمندگی ، مقایسه کردن 

 

5- نخستین کتاب « نادر ابراهیمی»  چه نام دارد ؟

الف ) قصه های ریحانه خانم                                                                ب ) قصه سار و سیب 

ج ) خانه ای برای شب                                                                      د ) دور از خانه

 

برای تهیه کتاب علوم هفتم سیر تا پیاز کلیک نمایید.

نظرات کاربران