0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

IQ ریاضی هشتم کدمحصول : 15485

app88
وضعیت محصول :
قابل تهیه
690,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
760 g
+
گاج
رضا نصرت زاد
رحلی
9786003595040
319
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب IQ ریاضی هشتم 

 

1- کدام یک از تعریف های زیر ، تعریف لوزی نیست ؟

الف) متوازی الاضلاعی که اضلاعش با هم مساوی اند.                                                         ب) متوازی الاضلاعی که اقطارش بر هم عمودند . 

ج ) متوازی الاضلاعی که اقطارش منصف یکدیگرند.                                                               د ) متوازی الاضلاعی که قطرهایش نیمساز زاوایا باشند. 

 

2- خط راست ، نیم خط ، پاره خط و یک نقطه به ترتیب چند محور تقارن دارند ؟ 

الف) ندارد ، یکی ، یکی ، بی شمار                                                                                 ب) ندارد ، یکی ، دو تا ، بی شمار

ج ) بی شمار ، بی ، دو تا ، بی شمار                                                                               د ) بی شمار ، ندارد ، یکی ، ندارد 

 

3- کدام گزینه نادرست است ؟ 

الف) نتیجه ترکیب دو تقارن با محورهای متقاطع ، یک دوران است . 

ب )  نتیجه ترکیب دو تقارن با محورهای موازی یک دوران است.

ج )  نتیجه ترکیب دو تقارن  محوری که محورهای آن بر هم عمودند ، تقارن مرکزی است .

د )  نتیجه ترکیب سه تقارن مرکزی متمایز ، تقارن مرکزی است . 

 

4- کدام یک از گزینه های زیر ، می تواند اضلاع یک مثلث قائم الزاویه باشد ؟ 

الف) 7و5و2                                         ب ) 5و5و3                                         ج) 10و8و9                                                د) 3و2و1

 

5- فاصله مرکزهای دو دایره از هم 12cm  و شعاع دایره ها 3 و 10 سانتی متر است . کدام گزینه وضعیت دو دایره را نشان می دهد ؟  

الف) متخارج                                                                  ب) مماس خارجی 

ج ) متقاطع                                                                    د) متداخل

 

برای تهیه کتاب IQ فارسی هشتم کلیک نمایید.

نظرات کاربران