0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

شیمی دوازدهم پرسمان کدمحصول : 37759

app129
وضعیت محصول :
قابل تهیه
450,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
450 g
+
محسن رویگر
گاج
رحلی
9786220302773
171
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب شیمی دوازدهم پرسمان 

  • آسایش و رفاه در سایه شیمی

پدیده های طبیعی همچون تندر و آذرخش که از ماهیت الکتریکی ماده سرچشمه می گیرند نشان می دهند که انرژی ممکن است به شکل انرژی الکتریکی میان سامانه ی واکنش و محیط پیرامون جاری شود. این پدیده ها سبب ده تا تلاش برای شناسایی واکنش های شامل داد و ستد الکترون که مبنای تولید انرژی الکتریکی هستند هدفمند دنبال شوند. تولید انرژی الکتریکی پاک و ارزان، دستاوردی از دانش الکتروشیمی است که در سایه ی فناوری های پیشرفته، افزایش سطح رفاه و آسایش را در جهان به دنبال داشته است.

الکتروشیمی افزون بر تهیه مواد جدید به کمک انرژی الکتریکی می تواند در راستای پیاده کردن اصول شیمی سبز گام بردارد. رشد دانش و پیشرفت فناوری، انجام فعالیت های فردی، اقتصادی، صنعتی و ..... را آسان تر کرده و افزایش سطح رفاه و آسایش را به دنبال داشته است. تامین روشنایی، گرمایش و سرمایش آسانتر، حمل و نقل سریع تر و ایمن تر، درمان و کاهش اثر، نقص عضو و انتقال ایمن آب آشامیدنی نیم رخی از افزایش سطح رفاه و آشایش را نشان می دهند.

  • سوال

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص نمایید. شکل درست یا علت نادرستی عبارت های نادرست را بنویسید.

الف ) پدیده های طبیعی همچون تندر و آذرخش از ماهیت شیمیایی ماده سرچشمه می گیرند.

ب ) باتری مولدی است که در آن انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.

ج ) سلول های سوختی و برقکافت، جزء قلمرو تامین انرژی الکتروشیمی می باشند.

د ) در ساخت چراغ خورشیدی از باتری قابل شارژ استفاده می شود.

 

با انتخاب واژه درست، متن زیر را کامل کنید.

در واکنش فلز منیزیم با محلول هیدروکلریک اسید، اتم های منیزیم الکترون (از دست داده – به دست آورده) و (اکسایش – کاهش) یافته اند و سبب (کاهش – اکسایش) یون های هیدروژن شده اند، از این رو اتم های منیزیم نقش (کاهنده – اکسنده) دارند. در حالی که یون های هیدروژن ، الکترون (از دست داده – به دست آورده) و (کاهش - اکسایش) اتم های منیزیم شده اند، لذا یون های هیدروژن نقش (اکسنده – کاهنده) دارند.

 

هریک از مفاهیم زیر را تعریف کنید.

نیم واکنش اکسایش: ......................................................    نیم واکنش کاهش: ...................................................................

اکسنده: ...................................................................                    کاهنده: ...................................................................

 

برای تهیه کتاب شیمی دوازدهم سیر تا پیاز کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران