0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

گسسته و آمار و احتمال میکرو کنکور 99 کدمحصول : 37544

md1623559078
وضعیت محصول :
قابل تهیه
900,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
1010 g
+
علیرضا شریف خطیبی - حامد حسین خانی - مرتضی فهم علوی
گاج
رحلی
9786220303602
415
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب گسسته و آمار و احتمال میکرو کنکور 99

  • سوال 

کدام گزینه نادرست است؟

1) هرچه انحراف معیار برآورد میانگین کمتر باشد ، برآورده ها به هم نزدیک تر می شوند.

2) اگر تعداد نمونه را 16 برابر کنیم ، طول بازه اطمینان 75% کاهش می یابد.

3) با افزایشتعداد نمونه، خطای برآرود کاهش می یابد.

4) اگر واریانس جامعه ای 4 برابر شود طول فاصله اطمینان 4 برابر خواهد شد.

 

در تقسیم عدد A بر 63 باقی مانده 17 است. اگر 60 واحد به A اضافه کنیم، باقی مانده و خارج قسمت به ترتیب چه تغییری میکنند؟

1) سه واحد کم میشود- یک واحد اضافه می شود    2) سه واحد اضافه میشود - یک واحد اضافه می شود.

3) سه واحد اضافه میشود - تغییر نمیکند.               4) سه واحد کم میشود - دو واحد ضافه میشود.

 

در یک تقسیم با عوامل طبیعی کدام یک از گزینه های زیر میتواند نادرست باشد؟

1) اگر در یک تقسیم ، مقسوم علیه بر n بخش پذیر باشند ، آنگاه باقی مانده نیز بر n بخش پذیر است.

2) اگر در یک تقسیم ، مقسوم و خارج قسمت بر n بخش پذیر باشند، آنگاه باقی مانده نیز بر n بخش پذیر است.

3) اگر در یک تقسیم مقسوم علیه و باقی مانده بر n بخش پذیر باشند ، آنگاه مقسوم نیز بر n بخش پذیر است.

4) اگر در یک تقسیم مقسوم علیه و خارج قسمت بر n بخش پذیر باشند . آنگاه مقسوم نیز بر n بخش پذیر است.

 

در یک سمینار علمی 37 نفر حضور دارند و هر فرد به تعدادی از افراد دیگر، دست می دهد. کدام گزاره صحیح است؟

1) تعداد کسانی که به تعداد زوج نفر دست داده اند، زوج است.          2) حداقل دو نفر در این جلسه هستند که به تعداد مساوی دست داده اند.

3) تعداد کسانی که به تعداد فرد نفر دست داده اند ، فرد است.         4) هیچ کدام  

 

برای تهیه کتاب هندسه جامع میکرو کنکور 99 کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران